รากฐานของอินเดีย! รู้จักกับระบบ ‘วรรณะ’ เป็นยังไง และมีอะไรบ้าง

การถือวรรณะของอินเดียมีต้นกำเนิดจากศาสนาฮินดู กำหนดไว้ในคัมภีร์ฤคเวทว่าแต่ละวรรณะนั้นกำเนิดมาจากอวัยวะของพระพรหม

วรรณะพราหมณ์กำเนิดจากปาก มีเครื่องแต่งกายสีขาวมีหน้าที่สวดมนต์ ประกอบศาสนกิจ สีประจำวรรณะคือสีขาว

WIKIPEDIA PD

วรรณะกษัตริย์กำเนิดจากอก ถือกันว่าสืบเชื้อสายมาจากพระอาทิตย์ ทำหน้าที่ปกครองแผ่นดิน ออกรบเพื่อป้องกันอาณาจักร สีประจำวรรณะคือสีแดง

WIKIPEDIA PD

วรรณะแพศย์กำเนิดจากตัก อาชีพของวรรณะนี้คือพ่อค้า คหบดี เกษตรกร สีประจำวรรณะคือสีเขียว

ELEMENT.ENVATO

วรรณะศูทรกำเนิดจากเท้า ทำหน้าที่เป็นกรรมกร ลูกจ้าง ผู้ใช้แรงงาน สีประจำวรรณะคือสีดำหรือสีที่ไม่สด

ELEMENT.ENVATO

ในการแต่งงานข้ามวรรณะ หากฝ่ายชายมีวรรณะสูงกว่าฝ่ายหญิงสามารถแต่งงานได้เรียกว่าอนุโลม แต่ถ้าหากฝ่ายหญิงวรรณะสูงกว่าฝ่ายชายจะเรียกว่าปฏิโลม ลูกจะออกมาเป็นจัณฑาล มีสถานะทางสังคมต่ำยิ่งกว่าศูทรเสียอีก

ELEMENT.ENVATO

นอกจากวรรณะแล้วก็ยังมีชาติ (อ่านว่า ชา-ติ ซึ่งความหมายต่างจากคำว่า “ชาติ” ในภาษาไทย) ที่เป็นกลุ่มอาชีพที่แยกย่อยแตกออกไปในวรรณะนั้นๆ การเพิ่มขึ้นของจำนวนชาติก็ทำให้มีกฎเกณฑ์ที่มากขึ้นตามไปด้วย บางชาติจะไม่แต่งงานระหว่างกันเพราะจะทำให้เกิดมลทิน หรือแม้กระทั่งการไม่รับประทานอาหารร่วมกันหรือมีอาหารเฉพาะสำหรับชาติหรือวรรณะนั้นๆ เช่น พราหมณ์จะรับประทานอาหารมังสวิรัติเพื่อความบริสุทธิ์ 

เรียบเรียง SPOKEDARK.TV

COMMENTS