สุภาษิตไทย by เต็มโป้ : ชาวนากับปูเห่า


เต็มโป้ของเราก็ถูกส่งลงภาคสนามเพื่อไปถามหาคำจำกัดความของการจำนำแบบไทยๆ

COMMENTS