THE QUOTE 1 : ขี่จักรยานมันเป็นเรื่องส่วนตัว (Biking is a personal thing)


จักรยานน่ะขี่มันไปเหอะ
Just ride your bike

ไม่ต้องขี่เปลี่ยนโลกก็ได้
It doesn?t have to be for changing the world

ไม่ต้องไปบังคับใครมาเชื่ออย่างที่เราเชื่อ
No need to force your beliefs on other people

ใครจะขี่ก็ขี่ไป
Ride if it makes you happy.

ขี่จักรยานมันเป็นเรื่องส่วนตัว
Biking is a personal thing.

COMMENTS